Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin
 

           REGULAMIN SKLEPU  § 1

          Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest firma STX Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Hallera 63, tel.: 33 858 36 77, NIP: 5482617249 adres e-mail: sklep@stxcieszyn.pl

 

  §2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.

4. Ceny podane w sklepie zawierają podatek są cenami brutto [zawierają VAT ]

5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na aukcjach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

 

§3

Usługi elektroniczne

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

a). prowadzenie konta w sklepie internetowym

b). umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

c). newsletter.

2. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3. Umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługi newslettera  zawierane są czas nieoznaczony poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub złożenie oświadczenia o wyrażaniu zgody na przesyłanie newslettera na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

4. Umowa o świadczenie usług elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym zawierana jest poprzez wypełnienie formularza zamówienia na czas oznaczony i wygasa z chwilą złożenia zamówienia.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a). komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b). dostęp do poczty elektronicznej: przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

c). zalecana szerokość ekranu: 1280x1024 lub wyższa.

6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny w prawem i zasadami współżycia społecznego mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym wprowadzania do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz poszanowaniu zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie za porozumieniem stron.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia umowę bez wskazania przyczyn poprzez przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@stxcieszyn.pl lub też pisemnie na adres: ul Hallera 63, 43-400 Cieszyn.

9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę i świadczenie usługi elektronicznej z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

 

 

 

   §4
   Zamówienia

 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku
z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

 

   §5

  Płatności

 

1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) płatność przelewem (przedpłata), na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
b) płatność za pośrednictwem przelewy 24, gdzie nakładana jest prowizja na klienta za skorzystanie usług przelewy 24 w wysokości 1,9% ( Koszt usługi naliczany jest w systemie prowizyjnym, prowizja jest negocjowana w zależności od obrotu i pobierana jest od transakcji).
3. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

   §6

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

  §7

Reklamacje

 

1. Podstawa do przyjęcia reklamacji Klienta jest przedstawienie dowodu zakupu towaru, [paragon fiskalny ,faktura VAT].
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar, tylko po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym pod numerem telefonu
33 858 36 77, lub adresem e-mail sklep@stxcieszyn.pl. Każdorazowo do reklamowanego produktu należy dołączyć druk reklamacyjny, który zostanie dostarczony razem z wysyłką z opisem niezgodności oraz danymi niezbędnymi do jak najszybszego rozpatrzenia sprawy.
2. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się do reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii.
4. Jeżeli realizacja reklamacji wiąże się z ewentualnym wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

  

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    §9

    Spory

 

1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą ,Sprzedawcą a Klientem ,który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. [Dz. U. Nr 43 ,poz 296 ze zm.]

 

  §10

Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

   §11

     Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie ze Sklepu materiałów promocyjno-reklamowych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia

 

   §12

         Zmiany w regulaminie

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl